Agroblen

granskott
nyaplantor-i-gammalskog

”Det har gjorts flera lyckade försök här i Sverige med gödsling vid plantering de senaste åren och resultaten har varit mycket goda. Vi är övertygade om att gödsling av plantor är här för att stanna.”

Johan Rosenquist, Interagro Skog AB

Agroblen - ett fullgödselmedel

Att föryngra skog är att investera för framtiden!

plantering-agroblen-2

Vid föryngring av skog är det viktigt att plantorna får en bra start för att minimera avgångarna främst från snytbagge men även konkurrens från övrig växtlighet. Att behöva hjälpplantera är dyrt och sällan lika bra.

Ett bra snytbaggeskydd i kombination med markberedning har länge varit standard i svenskt skogsbruk.

För att underlätta och förbättra plantetableringen är det utomlands dessutom vanligt att gödsla i samband med plantering. I Sverige har det de senaste åren gjorts ett flertal försök med gödsling vid plantering.

Efter att ha studerat resultaten är vi övertygade om att gödsling av plantor, även i Sverige, är här för att stanna.

Full effekt i minst två växtsäsonger

Agroblen är ett kapslat fullgödselmedel med extra tillsatt bor och magnesium. De senare för att stimulera rottillväxten och för att förbättra fotosyntesen. Kapslingen består av tallharts som är en helt nedbrytbar restprodukt från skogsindustrin.

Fördelen med kapslingen är att näringsämnena avges långsamt och under lång tid. Detta ger plantan möjlighet att maximalt kunna utnyttja den tillsatta näringen.

När jordtemperaturen är låg och plantan inte är i tillväxt avges ingen näring. När temperaturen stiger avges mer näring vilket stämmer bra med plantans växtsäsong och näringsbehov. Det minimerar riskerna för läckage och skadar inte heller rötterna vilket annars kan ske vid gödselgivor nära rotsystemet.

Agroblen ger en positiv effekt på plantan i minst två växtsäsonger.

npk-skitbild
Våra produkter Agroblen – fullgödselmedel

Applicering

Agroblen finns både som granulat och som 10 grams tabletter. Placeras i planteringshålet i samband med planteringen. Fungerar både vid plantering av täckrot och plugg + 1/barrot.
Lämplig mängd i Södra Sverige, 20–30 gram.I Norra Sverige, 10 – 20 gram. Givan är beroende på planstorlek. Mindre plantor, lägre giva.

applicering
LÄS MER OM AGROBLEN OCH GJORDA FÖRSÖK

Du kan även ladda ner produkt- och försöksinformationen som en pdf och spara på din dator för att läsa vid annat tillfälle.

Försök och resultat

Agroblen har testats vid flera försök de senaste åren vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Försök 1 lades ut 2015 och är ett treårigt försök.

Försök 2 lades ut 2018 och är ett tvåårigt försök. I försök 2 testades även ett på marknaden konkurrerande gödningsmedel och är i graferna längre ner här på sidan märkt ”Konkurrent A”.

Det finns även ett tredje försök utlagt men där har det ännu inte publicerats något resultat.

Plantorna i försöken var täckrotsplantor av gran. Marken var i båda försöken markberedd. Försök 1 lades ut på en, för södra Sverige, något svag granmark (G26). Försök 2 på en normalmark (G28-G30).
Försökytorna ligger samtliga i Småland.
Doserna som testats i försöken är 20 resp 30 gram Agroblen per planta.

nyaplantor-i-gammalskog

Redovisning av resultat

resultat-1
resultat-2

Diametertillväxt
Plantor gödslade med Agroblen nådde i båda försöken en rothalsdiameter på 10 mm ett år snabbare än ogödslade plantor. Detta är viktigt då rothalsdiametern har stor betydelse för plantans förmåga att klara av skador av Snytbagge. Når plantan över 10 mm ökar överlevnaden markant.

tillvaxt-1-ny
tillvaxt-2

Höjdtillväxt
Man kunde även se i båda försöken att de Agroblengödslade plantorna hade ungefär dubbelt så hög toppskottstillväxt de två första åren jämfört med de ogödslade. Denna skillnad försvann det tredje året i försök 1.

tillvaxt-3
tillvaxt-4

Försök 1.Totalhöjden på det gödslade plantorna efter tre växtsäsonger var 38 % högre än ogödslade plantor.
Försök 2. Totalhöjden på de gödslade plantorna var i genomsnitt 36 cm efter en växtsäsong och 58,6 cm efter två säsonger.
Det ska jämföras med ogödslade plantor som var 23,2 cm efter en säsong och 33 cm efter två säsonger. Totalhöjden på de gödslade plantorna var alltså högre efter bara en säsong jämfört med de ogödslade plantorna efter två säsonger.

En tidig och snabb höjdtillväxt kan ha stor betydelse för att klara konkurrensen från övrig växtlighet. Tiden i den farliga beteshöjden minskar därmed. Det är därför troligt att en tidig gräs- och lövröjning inte blir lika avgörande i bestånd där det är gödslat då plantan får en bra start och snabb tillväxt.

o-godslad
godslad

Rottillväxt
I ett av försöken grävdes plantor upp efter en växtsäsong där rötter och gröndelen separerades, torkades och därefter vägdes.
De plantor som gödslats med Agroblen hade 57% större rotmassa och 69% större grönmassa jämfört med de ogödslade plantorna.

Skillnaden är slående

Försprånget som de gödslade plantorna fick verkar hålla sig. Vid besök på en av lokalerna hösten 2020, där försöket lades ut 2015, kunde man se att skillnaden mellan gödslade och ogödslade var slående.
Bilden visar försök 1, fem år efter plantering. Ogödslat till vänster och gödslat med Agroblen till höger.

resultat-forsok-ny
Säkerhetsdatablad för Agroblen

– Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Scroll to Top