Agroblen

granskott
johangranar-3

”Det har gjorts flera lyckade försök här i Sverige med gödsling vid plantering de senaste åren och resultaten har varit mycket goda. Vi är övertygade om att gödsling av plantor är här för att stanna.”

Johan Rosenquist, Interagro Skog AB

Agroblen - ett fullgödselmedel

Att föryngra skog är att investera för framtiden!

slugran-kort

Vid föryngring av skog är det viktigt att plantorna får en bra start för att minimera avgångarna främst från snytbagge men även konkurrens från övrig växtlighet. Att behöva hjälpplantera är dyrt och sällan lika bra och ett snytbaggeskydd i kombination med markberedning har sedan länge varit standard i svenskt skogsbruk.

För att underlätta och förbättra plantetableringen är det utomlands dessutom vanligt att gödsla i samband med plantering.

I Sverige har det också de senaste åren gjorts ett flertal försök med gödsling vid plantering med positiva resultat. Efter att ha studerat resultaten är vi övertygade om att gödsling av plantor är här för att stanna.

Stora fördelar med ett kapslat fullgödselmedel

Agroblen är ett kapslat fullgödselmedel med extra tillsatt bor och magnesium. De senare för att stimulera rottillväxten och för att förbättra fotosyntesen. Kapslingen består av harts som är helt nedbrytbar.

Fördelen med kapslingen är att näringsämnena avges långsamt och under lång tid. Det som avgör hur mycket näring som avges är jordtemperaturen. Under +5 grader händer inget, men ju varmare det blir ju mer näring avges det. Detta följer plantans näringsbehov och växtsäsong bra och gör att plantan maximalt kan utnyttja den tillsatta näringen.

Det minimerar riskerna för näringsläckage och skadar inte heller rötterna vilket annars kan ske vid gödselgivor nära rotsystemet.

Agroblen ger en positiv effekt på plantan i minst två växtsäsonger

npk_ny bild
vår produkt Agroblen fullgödselmedel – beställ här

Applicering

Agroblen finns som granulat och som 10 grams tabletter. Placeras i samband med planteringen i planteringshålet. Fungerar både vid plantering av täckrot och plugg +1/barrot.

Lämplig mängd i södra Sverige, är 20-30 gram och i norra Sverige 10-20 gram. Givan är beroende på plantstorlek.

applicering
LÄS MER OM AGROBLEN OCH GJORDA FÖRSÖK

Du kan även ladda ner informationen som en pdf och spara på din dator.

LÄS VÅR BROSCHYR OM AGROBLEN

Klicka på produktbroschyren för att läsa.
Du kan också ladda ner broschyren som en pdf och spara på din dator.

Flera försök ger klara besked om gödslingens fördelar

Agroblen har testats vid flera försök de senaste åren vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Försök 1 är ett treårigt försök som lades ut 2015 på tre olika platser i södra Sverige på något svag granmark (G26).

Försök 2 är ett treårigt försök som lades ut 2018 på en mer normal granmark (G28). Här testades även ett konkurrerande gödningsmedel, märkt ”Konkurrent A” i tabellerna.

Försök 3 lades ut 2021 på en något bättre granmark (G30) och mättes in efter en växtsäsong.
Även här testades ett konkurrerande gödningsmedel. I detta försök grävdes även ett antal plantor upp för att mäta skillnader i rotvolym och grönmassa mellan gödslade och ogödslade plantor.

Samtliga försöksytor ligger i Småland och är markberedda och planterade med täckrotsgran.

johangranar-2

Redovisning av resultat

rot-26
rot-28

Diametertillväxt
Plantor gödslade med Agroblen nådde i båda treårsförsöken en rothalsdiameter på 10 mm ett år snabbare än ogödslade plantor. Detta har mycket stor betydelse för plantans förmåga att klara av skador av Snytbagge.
I försök 3, som bara mätts in efter en växtsäsong, hade rothalsdiametern ökat 43% mer än de ogödslade plantorna.

topp-26
topp-28

Toppskottslängd
I båda försöken kunde man se att de Agroblengödslade plantorna hade ungefär dubbelt så hög toppskottstillväxt de två första åren jämfört med de ogödslade.

tot-26
tot-28_ny

Totalhöjd
Försök 1 visar att totalhöjden på det gödslade plantorna efter tre växtsäsonger var 38% högre än ogödslade plantor.
Försök 2 visar på ännu större skillnader. Anmärkningsvärt är att totalhöjden på de gödslade plantorna var högre efter en växtsäsong än var totalhöjden var på de ogödslade plantorna efter två växtsäsonger.
Försök 3 visar att de gödslade plantorna hade 33% högre totalhöjd efter en växtsäsong.

o-godslad
godslad

Agroblen ger både större rotmassa och större grönmassa
I två försök har ett antal plantor grävts upp efter en växtsäsong. Rötter och gröndelen separerades, torkades för att därefter vägas.
De plantor som gödslats med Agroblen hade 107% respektive 57% större rotmassa än ogödslade plantor.
Grönmassan var 99% respektive 69% större jämfört med de ogödslade plantorna.

Efter fem år är skillnaden slående

Vid besök på en av lokalerna hösten 2020, där försöket lades ut 2015, kunde man se att försprånget som de gödslade plantorna fick håller i sig. Skillnaden mellan gödslade och ogödslade plantor var slående.
På bilden ses ogödslat till vänster och gödslat med Agroblen till höger.

resultat-forsok-ny
Säkerhetsdatablad för Agroblen

– Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Rulla till toppen