Skadeinsekter

snytbagge-flyckt
snytbaggen har gnagt på en ungplanta

”Snytbaggen lockas till färska hyggen och äter bark av nysatta plantor. I södra Sverige dör upp till 80 % av alla plantor om de inte behandlas. Snytbaggen kostar svenskt skogsbruk ca 500 miljoner, varje år.”

Carl Magnus Walde, Interagro Skog AB

Snytbagge

Det går att stoppa snytbaggen!

bagge-gnagar

”Snytbaggen lockas till färska hyggen och äter bark av nysatta plantor. I södra Sverige dör upp till 80 % av alla plantor om de inte behandlas. Snytbaggen kostar svenskt skogsbruk ca 500 miljoner, varje år.”

 

Fakta snytbaggen

Snytbaggen är en insekt som på hygget lever av bark från unga barrträdsplantor. Den dras till färska hyggen där doften av nyavverkade stubbar är det som styr färden.

Skärmträd, markberedning samt behandlade plantor är effektiva åtgärder mot angrepp på barrplantor. Generationstiden i södra och mellan Sverige är vanligtvis 2 år och i norra Sverige 3-4 år.

Snytbaggen söker sig till färska hyggen

Snytbaggen svärmar i maj-juni när temperaturen överstiger 18° C. Snytbaggen har förmågan att flyga flera mil om det krävs för att hitta det den söker – färska hyggen!

Det är dofterna från nyavverkade stubbar och avverkningsrester som styr färden. Omedelbart efter landning lägger snytbaggen ägg, mestadels i de stubbar som står kvar men äggen kan även läggas direkt i jorden. Efter flera larvstadier och förpuppning kläcks den färdiga snytbaggen på sensommaren år 2 (efter avverkning). En del av snytbaggarna som kläcks kryper upp ovan jord, en del ligger kvar tills nästa vår då de kryper fram.

  • Ett hygge kan producera ca 100 000 färdiga snytbaggar/ha.
  • Snytbaggen äter normalt ca 20 mm2 bark per dag!
  • 80 % av alla plantor riskeras att dödas om de inte behandlas.
snytbaggeflykt-2019

Snytbaggens livscykel där man urskiljer tre större gnagperioder!

Vi vill här på ett enkelt sätt beskriva händelseförloppet.
Den gulfärgade kurvan visar gnagtrycket.

Kontakta oss gärna för en mer utförlig presentation.

1. Våren år 0:
Föräldrardjuren svärmar, flyger in, lägger ägg och äter på nysatta plantor.

2. Sensommar/höst år 1:
Föräldrardjur + nykläckta snytbaggar åsamkar betydande skador.

3. Våren år 2:
Nykläckta och övervintrande djur gör ett gnag innan de lämnar hygget på jakt efter ett nytt.

Woodcoat – ett mekaniskt skydd

Mekaniskt skydd mot Snytbagge
Woodcoat är ett mekaniskt och miljövänligt snytbaggeskydd som får användas inom både FSC och PEFC. Produkten består av sand och bindemedel. Den är sprutbar i såväl plantskola som i fält. Woodcoat behöver ej värmas före applicering och är mycket skonsam mot plantorna jämfört med många andra mekaniska skydd, (SLU, Asa).

Woodcoat som ett nytt medel är det mest kostnadseffektiva, alternativa snytbaggeskyddet på marknaden
Det har de senaste åren funnits ett ökande behov av ett nytt smidigt, effektivt och prisvärt mekaniskt skydd för framförallt barrotsplantor i Sverige. Vi på Interagro Skog har testat många varianter av snytbaggeskydd med olika grad av framgång. Dock har vi inte hittat något medel som klarat samtliga våra krav, förrän nu – Woodcoat!

Woodcoat bildar en tunn skyddshinna vilken hindrar snytbaggen från att äta sig igenom barken och skada plantans kambium. När sedan plantan växer krackelerar produkten. Vid rätt applicering, dvs ett tunt lager, bildas ett stort antal mycket små sprickor istället för få och stora. Detta ger då ett fortsatt bra skydd även andra säsongen. Produkten kan användas på både barrot och täckrot. Woodcoat är testad på ett flertal plantskolor både i Sverige och i övriga Europa. Woodcoat ger rätt applicerad ett tvåårigt skydd mot Snytbagge och är utan tvekan det mest kostnadseffektiva, alternativa snytbaggeskyddet på marknaden.

Effekt- och användarmanual
Woodcoat är testad vid flera officiella försök på SLU Asa och SLU Ultuna, där både barrot och täckrot ingick i försöken. Resultaten påvisar ett effektivt skydd mot Snytbagge, både år ett och två. Den höga skyddseffekten kombinerat med att produkten är mycket skonsam mot plantorna har generellt gett en mycket hög total överlevnad.

Hantering och fältbehandling
Woodcoat skall spädas med ca 20% vatten innan behandling. För efterbehandling i fält så bör man använda en ryggspruta med membranpump, t. ex. Solo 475. Rekommenderat munstycke är 6503, helst i plast eller motsvarande. Dubbelt munstycke, som sprutar från två håll samtidigt, är att föredra för bäst behandlingsresultat. Applicering görs på de nedre 15-20 cm av plantan.

Woodcoat är vattenlöslig och bör därför inte sprutas vid risk för regn närmsta timmen efter behandling. Då produkten torkat är den dock vattenbeständig.

Åtgång vid efterbehandling är ca 7-10 ml/planta. 1 liter räcker till ca 100-140 plantor. Vid central behandling i plantskola är åtgången ca 3-7 ml för täckrot och ca 10-15 ml för barrot.

8, 160 resp 800 liters förpackningar

Tabell-woodcoat-1

Tabell 1: Andel överlevande barrotsplantor efter en säsong i omarkberedd mark, (SLU Asa).

Tabell-woodcoat-2

Tabell 2: Andel överlevande barrotsplantor efter en resp två säsonger i omarkberedd mark, (SLU Asa).

Woodcoat bildar en tunn skyddshinna vilken hindrar snytbaggen från att äta sig igenom barken och skada plantans kambium.

Behandling av barrot med Woodcoat

LÄS VÅR BROSCHYR OM WOODCOAT

Klicka på produktbroschyren för att läsa.
Du kan också ladda ner broschyren som en pdf och spara på din dator.

Våra produkter mot skadeinsekter – beställ här
Säkerhetsdatablad för bekämpning av skadeinsekter

– Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
– Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Återförsäljare skadeinsektsmedel
Rulla till toppen