Viltbetning

bildspel_startsidan_9
avbiten-top

”Viltet är en resurs i skogen. Genom att skydda plantor med viltavskräckningmedel är det möjligt att ha större populationer av klövvilt och samtidigt bedriva ett lönsamt skogsbruk.”

Pontus Svinhufvud, Interagro Skog AB

Marknadens mest kostnadseffektiva viltskydd

Biologi om viltskador

Varför betas barrplantor?

tugga-cloco

De svenska populationerna av klövvilt har sammanlagt aldrig varit så stora som nu! Älg och rådjur har fått sällskap av kron- och dovvilt som har ökat rejält de senaste åren. Samtidigt planteras mycket gran i södra delen av vårt land, även på marker som är direkt olämpliga för trädslaget. Täta bestånd av gran ger mindre ljus ner till marken och lite eller inget fältskikt i form av bärris och lövuppslag. Detta skikt är väldigt viktigt för klövviltet som föda, speciellt under vinterhalvåret.

Täta viltstammar i kombination med ändrat skogsbruk som genererar mindre kvalitetsföda för klövviltet ger en ökad födokonkurrens som resulterar i ett högt betestryck på den föda som i första hand föredras av viltet ex Rönn, Sälg, bärris och Tall. När denna är slut tvingas klövviltet äta sämre och mindre attraktiv föda, t ex gran.

Även en relativt låg population av klövvilt kan ge stora betesskador på den enskilda planteringen varför en högre avskjutning inte alltid är lösningen. En metod som skulle kunna minska betesskadorna är att plantera tall där det borde vara tall. På köpet får man då som skogsägare ett trädslag som faktiskt trivs och växer bättre än vad granen skulle göra på den aktuella marken.

Viltrepellenter

Viltskydd eller viltrepellenter är ingen fullständig lösning på betesproblematiken. Men det är ett hjälpmedel som, tillsammans med andra åtgärder, effektivt kan minska skador på plantor och ungskogar.

Det finns två typer av viltskydd; mekaniska och doftrepellenter. Gemensamt för båda är att de gör den behandlade plantan mindre attraktiv för djuren. Betningen styrs från det behandlade toppskottet till de obehandlade sidogrenarna där skadan är betydligt mindre allvarlig för plantan.

Behandlingen fungerar som bäst om man kan erbjuda alternativ föda till viltet, t ex foder i kraftledningsgator, spara löv mm. Finns ingen alternativ föda är effekten betydligt sämre. Även klövvilt måste äta och finns där då bara ett alternativ så äts det, behandlat eller ej.

cervaroll-topp

Devita

Produktfakta

Vår omtyckta och väl beprövade viltrepellent Cervaroll byter namn till Devita. Vi är övertygade om att Devita, som betyder undvika på latin, kommer att föra arvet från Cervaroll vidare.

Devita är ett effektivt viltavskräckningsmedel mot betning av skogsplantor och tveklöst marknadens mest kostnadseffektiva produkt. Devita får användas på FSC- och PEFC-certifierade skogar.
Kan användas året runt och på alla trädslag men rekommenderas särskilt på områden med höga viltstammar och på trädslag där doftrepellenterna fungerar sämre, som t ex gran och lärk. Dokumenterat effektiv och skonsam mot plantan och torkar snabbt efter behandling.
Kan appliceras både för hand och med ryggspruta.

Funktion

Devita minskar effektivt skador på plantor och ungskogar.
Produkten bildar, när den torkat, en hård hinna som skyddar mot betning. Den ljusa färgen ger också indirekt ett skydd mot betning och gör dessutom det enkelt att se var man behandlat.

Applicering

Vid applicering med ryggspruta bör man använda en spruta med membranpump samt med reglerbart tryck. Viktigt att rätt munstycke används. Bäst resultat ger ett rundsprutande munstycke som t ex TG-2, men även UniJet 6503 rekommenderas.
Vid sprutning skall produkten spädas med ca 1-2 liter vatten.
Viktigt att omröring görs och utförs lämpligast med borrmaskin och färgblandare innan produkten hälls i sprutan.
Vid applicering för hand skall inte produkten spädas med vatten utan bara omröras med borrmaskin och färgblandare. Använd handske och applicera på den övre delen av toppskottet.

Behandlingstidpunkt

För bäst effekt behandlas plantorna när toppskottet slutat att växa. Tall behandlas helst från slutet av augusti till och med oktober och gran i september och oktober. Viktigt att plantorna är torra vid behandling och att det inte är risk för frost i anslutning till behandlingen. När produkten väl torkat så är den vattenfast.

Förpackningsstorlek, 8 liter. Åtgång vid behandling av gran och tallplantor som vuxit 1–2 säsonger är 3 ml/planta. En hink Devita räcker då till ca 3 300 plantor. Vid behandling av större plantor blir åtgången högre.

cervaroll-spruta-mindre
cervaroll-behandlad
Devita omrorning

Vår omtyckta och väl beprövade viltrepellent Cervaroll har bytat namn till Devita – beställ här

Läs vår broschyr om viltskydd

Klicka på produktbroschyren för att läsa.
Du kan också ladda ner broschyren som en pdf och spara på din dator.

 

Säkerhetsdatablad för viltbetning

– Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
– Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Återförsäljare Växtskyddmedel
Rulla till toppen