Viltbetning

bildspel_startsidan_9
devitatopp-3

”Viltet är en resurs i skogen. Genom att skydda plantor med viltavskräckningmedel är det möjligt att ha större populationer av klövvilt och samtidigt bedriva ett lönsamt skogsbruk.”

Pontus Svinhufvud, Interagro Skog AB

Marknadens mest kostnadseffektiva viltskydd

Biologi om viltskador

Varför betas barrplantor?

tugga-cloco

De svenska populationerna av klövvilt har sammanlagt aldrig varit så stora som nu! Älg och rådjur har fått sällskap av kron- och dovvilt som har ökat rejält de senaste åren. Samtidigt planteras mycket gran i södra delen av vårt land, även på marker som är direkt olämpliga för trädslaget. Täta bestånd av gran ger mindre ljus ner till marken och lite eller inget fältskikt i form av bärris och lövuppslag. Detta skikt är väldigt viktigt för klövviltet som föda, speciellt under vinterhalvåret.

Täta viltstammar i kombination med ändrat skogsbruk som genererar mindre kvalitetsföda för klövviltet ger en ökad födokonkurrens som resulterar i ett högt betestryck på den föda som i första hand föredras av viltet ex Rönn, Sälg, bärris och Tall. När denna är slut tvingas klövviltet äta sämre och mindre attraktiv föda, t ex gran.

Även en relativt låg population av klövvilt kan ge stora betesskador på den enskilda planteringen varför en högre avskjutning inte alltid är lösningen. En metod som skulle kunna minska betesskadorna är att plantera tall där det borde vara tall. På köpet får man då som skogsägare ett trädslag som faktiskt trivs och växer bättre än vad granen skulle göra på den aktuella marken.

Viltrepellenter

Viltskydd eller viltavvisande medel är ingen komplett lösning på betesproblemet. Men det är ett hjälpmedel som tillsammans med andra åtgärder effektivt kan minska skador på planteringar och ungskogar.

Det finns två typer av viltkydd; mekaniska och luktavvisande medel. Gemensamt för båda är att de gör den behandlade växten mindre attraktiv för djuret. Betningen riktas från det behandlade toppskottet till de obehandlade sidogrenarna där skadan är betydligt mindre allvarlig för plantan.

Behandlingen fungerar bäst om du kan erbjuda alternativ föda till viltet, t ex foder i kraftledningsgator, spara löv mm. Om det inte finns någon alternativ mat är effekten betydligt sämre. Även klövvilt måste äta och finns det bara ett alternativ… så äts det, behandlat eller ej.

cervaroll-topp

Devita

Produktfakta

Devita är ett effektivt viltavskräckande medel mot betning av skogsplantor och utan tvekan marknadens mest kostnadseffektiva produkt. Devita får användas i FSC- och PEFC-certifierade skogar.
Kan användas året runt och på alla trädslag, men rekommenderas särskilt i områden med höga djurpopulationer och på trädslag där doftreppellenter fungerar sämre, som t ex gran och lärk. Dokumenterad effektiv och skonsam mot plantan och torkar snabbt efter behandling.
Kan appliceras både för hand och med ryggspruta.

Funktion

Devita minskar effektivt skador på plantor. När produkten torkar bildar den en hård hinna som skyddar mot betning. Den ljusa färgen ger även indirekt skydd mot betning och gör det även lätt att se var det har behandlats.

Applicering

Vid applicering med ryggspruta bör du använda en spruta med membranpump. Det är viktigt att rätt munstycke används. De bästa resultaten ges av ett rundsprutande sprutmunstycke som TG-2, men även UniJet 6503 rekommenderas.
Vid sprutning ska produkten spädas med ca 1-2 liter vatten.
Det är viktigt att omrörning sker och utförs helst med borrmaskin och färgblandare innan produkten hälls i sprutan.
Vid applicering för hand får produkten inte spädas med vatten, utan endast omröras med borrmaskin och färgblandare. Använd handskar och applicera på den övre delen av toppskottet.

Behandlingstid

För bäst effekt behandlas plantorna när toppskottet slutat att växa. Tall behandlas företrädesvis från slutet av augusti till och med oktober och gran i september och oktober. Det är viktigt att plantorna är torra vid sprutning och att det inte finns risk för frost i anslutning till behandlingen. När produkten har torkat är den vattenfast.

Förpackningsstorlek, 8 liter. Åtgången vid behandling av gran- och tallplantor som vuxit 1–2 säsonger är 3 ml/planta. En hink Devita räcker då till cirka 3 300 plantor. Vid behandling av större plantor blir åtgången högre.

cervaroll-spruta-mindre
cervaroll-behandlad
Devita omrorning

Devita Viltskydd är utan tvekan marknadens mest kostnadseffektiva produkt.

Läs vår broschyr om viltskydd

Klicka på produktbroschyren för att läsa.
Du kan också ladda ner broschyren som en pdf och spara på din dator.

 

Säkerhetsdatablad för viltbetning

– Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
– Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Återförsäljare Växtskyddmedel
Rulla till toppen