viltskydd

skydda granplanteringen mot viltskador med viltskydd från Interagro

Biologi – viltskador

“Viltet är en resurs i skogen. Genom att skydda plantor med viltavskräckningmedel mot uppkomna viltskador är det möjligt att ha större populationer av klövvilt och samtidigt bedriva ett lönsamt skogsbruk.”

Varför betas barrplantor?
Älg, Rådjur, Kron- och Dovvilt har samtliga ökat i numerär de senaste 30-40 åren. En stor anledning är trakthyggesbruket, som har skapat stora mängder tillgängligt foder som kanske framförallt gynnat älgen. Tillsammans har denna ökning av klövviltstammarna gjort att konkurrensen om attraktiv föda ökat och indirekt resulterat i födobrist. Därför äter klövviltet idag t ex gran som normalt är en art som hamnar långt ned på matsedeln.

I södra Sverige planteras det ofta gran där det istället borde planteras tall. Denna ”granifiering” har ökat på foderbristen då tall är en naturlig föda för viltet på vintern. Större viltstammar och mindre andel tallplanteringar leder till högre och högre betestryck på de få plantor som ända sätts.

Även en relativt låg population av klövvilt kan göra stora viltskador på den enskilda planteringen – så en högre avskjutning är inte alltid lösningen. En faktor som skulle minska viltskadorna är att plantera tall där det borde vara tall. På köpet får man som skogsägare ett trädslag som faktiskt trivs och växer bättre än vad granen skulle göra på den aktuella marken.

viltKlicka här för att bläddra i vår broschyr om viltbetning mot viltskador

Biologi – viltskador Läs mer »

Interagros produkt för viltskydd heter Cervaroll

Viltskydd eller viltrepellenter

Så här fungerar det
Viltskydd eller viltrepellenter är ingen fullständig lösning på betesproblematiken men ett hjälpmedel som tillsammans med andra åtgärder effektivt kan minska skador på plantor och ungskogar. Det finns två typer av viltrepellenter; mekaniska skydd och doftrepellenter. Gemensamt för de båda är att de gör den behandlade plantan mindre attraktiv för djuren.

Tall är inte på första plats på klövviltets ”topplista”, det är ju normalt sälg eller asp. Granen ligger ännu längre ned och äts endast när de högre upp på listan inte finns att tillgå. Det som händer när man behandlar en planta är att man gör den mindre begärlig för viltet, den hamnar alltså några platser nedåt på födopreferenslistan. Om det finns annan tillgänglig attraktiv föda så kommer en behandlad planta att ätas sist, trots att den normalt sätt kanske är mest attraktiv.

Behandlingen fungerar bäst om man kan erbjuda alternativ föda för viltet, t ex  foder i kraftledningsgator, lövuppslag mm. Finns ingen alternativ föda fungerar viltskyddet betydligt sämre, även klövvilt måste äta och finns det bara ett alternativ så äts det, behandlat eller ej!

Viltskydd eller viltrepellenter Läs mer »

Våra produkter

Arbinol B

Proffsens produkt – får nu användas av alla!

Produktfakta
För avskräckning av vilt i planteringar av skogsplantor.
Kan användas året runt, alltså både vid sommar- och vinterskador på löv och barrträd.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.
–Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
–Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Funktion
Arbinol B verkar avskräckande på alla vid betningen delaktiga sinnen. Mekaniskt via tänderna, optiskt genom den vita infärgningen, luktande genom naturliga eteriska oljor och via smaken på grund av den bittra smaken.

Dos
2-6 liter/1000 plantor. (Gran- och tall 2 ml/planta.) Dosen är beroende av plantstorlek och appliceringsmetod. Det behövs ett cirka 1 mm tjockt skikt av Arbinol B för fullgod effekt.

Applicering
Besprutning: Använd rygg eller handspruta. Lämpligt munstycke, till exempel UniJet 6501 eller 40015.
Bestrykning och doppning: Båda dessa metoder är lämpliga att använda vid mycket högt betestryck eller då speciellt utsatta plantor skall behandlas. Vid doppning av redan planterade plantor kan man böja ner toppskotten i ArbinolB utan problem.
Andra metoder: Arbinol B kan även spridas med roller tångborste, pensel, handske etc.

Omskakas noga innan användning. För fullgott behandlingsresultat skall plantorna vara torra vid behandling. Behandla inte våta eller frusna plantor. Behandla inte plantor som riskerar att utsättas för nattfrost eller minusgrader innan produkten hunnit torka. Produkten måste torka i minst en timme innan regn. Rengör utrustningen 3 gånger efter användning med varmt vatten. Lagras frostfritt.

 


Cervacol Extra

Produktfakta
Cervacol Extra är Europas mest använda viltskyddsprodukt. Den tillverkas i Österrike och består av en blåvit pasta baserad på sand. Den klassas inte som bekämpningsmedel. Skälet till dess stora användning, framförallt i centraleuropa, är att effekten i det närmaste är hundraprocentig. Cervacol Extra kan användas på alla trädslag men kommer till sin absoluta fördel när det gäller lövträd och lärk. Där ger den en effekt som inga doftrepellenter kommer i närheten av. Förpackningsstorlek 3×5 kg. 

Funktion
Den blåvita pastan består av en kiselsand som appliceras på toppskottet eller där man vill ha ett skydd mot betning. När viltet äter av en behandlad planta får den sand i munnen och upplever obehag. Därefter lär sig viltet snabbt att låta bli behandlade toppskott. Sidokvistar på en behandlad planta äts dock gärna. Färgen avskräcker också indirekt. Effekten vid korrekt behandling är närmare 100%, varje klövvilt måste dock äta en eller två behandlade plantor innan det lär sig att undvika dem.

Dos
2-5 gram Cervacol Extra per planta vilket innebär att det går åt 2-5 kg/1 000 plantor. Den låga dosen på nyplanterade barrträdsplantor och högre dos på äldre barrträd och på lövträd. På barrträd räcker det att behandla toppskottet. Lövträd bör behandlas från marken ända upp eftersom hela plantan är attraktiv för djuren. Preparatskostnad vid behandling är ca 20 öre per planta.

Applicering
Cervacol Extra appliceras på plantan för hand med hjälp av en tjock plast- eller gummihandske. Pastan fäster snabbt på plantorna, dock bör plantorna vara relativt torra vid påstrykning. All påstrykning sker nerifrån och uppåt. Cervacol Extra kan med fördel hällas ur den större förpackningen till ett mindre, mer lätthanterligt kärl, för bekvämare arbetsmiljö. Om originalpåsarna tillsluts så förlänger det lagringstiden på den kvarvarande produkten.
Cervacol Extra är vattenlöslig, undvik därför behandling om det väntas regn inom ca en halvtimme efter behandling. Efter produkten torkat på plantan är den inte längre känslig för avtvättning. Produkten lagras frostfritt.


Året efter behandling med Cervacol Extra             Applicering av Cervaroll med ryggspruta

 

Våra produkter Läs mer »

Rulla till toppen