Insekticider

Insekticider – så här fungerar de!

Insekticider i Sverige
Det finns idag 4 st godkända insekticider som får användas inom svenskt skogsbruk; Imprid Skog, Forester, Hylobi Forest och Merit Forest. Av dem erbjuder vi de tre förstnämnda. Samtliga produkter har som gemensam nämnare att de alla är magverkande, vilket betyder att produkterna börjar verka först efter det att snytbaggen ätit av dem.

Funktion
När insekticiden appliceras på plantan binds den i barken. För att skyddet ska fungera måste snytbaggen alltså äta av barken för att få i sig insekticiden. Vid en bra behandlad planta så räcker det med en tugga, därefter slutar snytbaggen att äta. Detta medför dock att plantan får en liten skada och är snytbaggetrycket tillräckligt högt kan man få stora skador fastän plantan är behandlad.

Har man många men små skador på plantorna indikerar det på ett högt snytbaggetryck men samtidigt att behandlingen fyllt sin funktion och fungerat, tvärtom mot vad man kanske tror. Så länge det finns snytbaggar kommer dessa alltid att ge skador på plantorna, behandlade likväl som obehandlade. Skillnaden mellan en behandlad respektive obehandlad planta är att den behandlade plantan normalt sätt överlever trots sina gnag. Det gör sällan den obehandlade. 

Orsaker till dålig effekt
Ibland fungerar inte snytbaggeskydden tillfredsställande, här kommer några orsaker till detta.

Snabbt växande täckrotsplantor. En täckrotsplanta har vanligtvis en relativ liten stamdiameter när den planteras på våren. Under gynnsamma förhållanden växer den procentuellt sätt enormt mycket och tillsammans med en naturligt nedbrytning av produkten får man en utspädningseffekt. Det blir med andra ord mindre och mindre insekticid per mm2 bark ju längre säsongen lider och detta medför en sämre effekt. Ombehandling på hösten rekommenderas därför om det finns risk för höstgnag.

Avtvättning. Insekticiden försvinner huvudsakligen på två olika sätt; nedbrytning av mikroorganismer samt avtvättning i form av regn. Blöta somrar ökar den senare delen och kombinerat med hög tillväxt av plantan minskar snabbt effekten av skyddet.

Behandlingen från plantskola/efterbehandling kan vara undermålig pga att mängden insekticid som hamnat på den enskilda plantan redan från början är för liten. Det beror på att för lite bruksvätska träffat plantan vid behandlingen. Vid efterbehandling i fält rekommenderar vi ca 4-5 ml per planta för att erhålla en bra behandling.

Snytbaggestrycket är så högt att gnagen blir dödande trots att skyddet fungerar. Det är helt enkelt för många snytbaggar per planta och även om varje skada är liten blir den sammanlagda mängder skador för stor och dödar plantan.

 

Rulla till toppen