interagro skog

Om Interagro Skog

Interagro Skog är ett företag som utvecklar och tillhandahåller produkter i syfte att minska skadorna från skogens mest betydande skadegörare; rotticka, snytbagge och klövvilt. Företaget har varit marknadsledande inom dessa segment sedan företaget startade för snart 20 år sedan och vår ambition är att så förbli genom utveckling av nya och bättre produkter till skogsnäringen, såväl effekt- som hälso- och miljömässigt. Interagro Skog är sedan 2010 medlem i FSC.

Om Interagro Skog Läs mer »

stubbe drabbad av rotröta

Rotröta – Skogens värsta skadegörare

”Egentligen borde det finnas en lag som kräver stubbehandling vid slutavverkning.”

Det säger Jan Stenlid, professor vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, expert på svampar och svampsjukdomar och verksam i forskningsprogrammet Future Forests. För att få grepp om rotrötan har han kartlagt rottickans hela arvsmassa, 34 miljoner bitar kemisk kod i svampens DNA-molekyler. Forskarkollegan Jonas Rönnberg, docent vid SLU och även han verksam i Future Forests, är lika engagerad i kampen mot rotrötan, men något mindre hi-tech. Han förordar en blomspruta.

Andelen skadade stammar med rotröta i slutavverkningar har fördubblats i södra Sverige sedan 1970-talet. I dag är omkring var femte stam angripen av rotröta. Ökningen beror främst på infektioner när skogen gallras. Effekterna av den spridning som började med storskaligt kalhyggesbruk och sommaravverkningar, säg runt 1960 i södra Sverige, kommer att visa sig först när de skogar som anlagts på hyggena sedan dess börjar avverkas. Det vill säga om sådär 20 år. Slutnotan lär inte kunna summeras förrän runt nästa sekelskifte.
– Om vi fortsätter som nu kommer vi att ha minst 30 procent rötskadade träd med rotröta i nästa skogsgeneration, säger Jan Stenlid, och tillägger:
– I genomsnitt. Det betyder att en del skogsägare kommer att drabbas av 80- eller 90-procentiga skador.

Läs hela Future Forests reportaget om rotröta i pdf-dokumentet nedan:

Skogens värsta skadegörare (2 MB)

Rotröta – Skogens värsta skadegörare Läs mer »

Insekticider

Insekticider – så här fungerar de!

Insekticider i Sverige
Det finns idag 4 st godkända insekticider som får användas inom svenskt skogsbruk; Imprid Skog, Forester, Hylobi Forest och Merit Forest. Av dem erbjuder vi de tre förstnämnda. Samtliga produkter har som gemensam nämnare att de alla är magverkande, vilket betyder att produkterna börjar verka först efter det att snytbaggen ätit av dem.

Funktion
När insekticiden appliceras på plantan binds den i barken. För att skyddet ska fungera måste snytbaggen alltså äta av barken för att få i sig insekticiden. Vid en bra behandlad planta så räcker det med en tugga, därefter slutar snytbaggen att äta. Detta medför dock att plantan får en liten skada och är snytbaggetrycket tillräckligt högt kan man få stora skador fastän plantan är behandlad.

Har man många men små skador på plantorna indikerar det på ett högt snytbaggetryck men samtidigt att behandlingen fyllt sin funktion och fungerat, tvärtom mot vad man kanske tror. Så länge det finns snytbaggar kommer dessa alltid att ge skador på plantorna, behandlade likväl som obehandlade. Skillnaden mellan en behandlad respektive obehandlad planta är att den behandlade plantan normalt sätt överlever trots sina gnag. Det gör sällan den obehandlade. 

Orsaker till dålig effekt
Ibland fungerar inte snytbaggeskydden tillfredsställande, här kommer några orsaker till detta.

Snabbt växande täckrotsplantor. En täckrotsplanta har vanligtvis en relativ liten stamdiameter när den planteras på våren. Under gynnsamma förhållanden växer den procentuellt sätt enormt mycket och tillsammans med en naturligt nedbrytning av produkten får man en utspädningseffekt. Det blir med andra ord mindre och mindre insekticid per mm2 bark ju längre säsongen lider och detta medför en sämre effekt. Ombehandling på hösten rekommenderas därför om det finns risk för höstgnag.

Avtvättning. Insekticiden försvinner huvudsakligen på två olika sätt; nedbrytning av mikroorganismer samt avtvättning i form av regn. Blöta somrar ökar den senare delen och kombinerat med hög tillväxt av plantan minskar snabbt effekten av skyddet.

Behandlingen från plantskola/efterbehandling kan vara undermålig pga att mängden insekticid som hamnat på den enskilda plantan redan från början är för liten. Det beror på att för lite bruksvätska träffat plantan vid behandlingen. Vid efterbehandling i fält rekommenderar vi ca 4-5 ml per planta för att erhålla en bra behandling.

Snytbaggestrycket är så högt att gnagen blir dödande trots att skyddet fungerar. Det är helt enkelt för många snytbaggar per planta och även om varje skada är liten blir den sammanlagda mängder skador för stor och dödar plantan.

 

Insekticider Läs mer »

snytbaggen har gnagt på en ungplanta

Biologi om snytbaggen

”Snytbaggen lockas till färska hyggen och äter bark av nysatta plantor. I södra Sverige dör upp till 80 % av alla plantor om de inte behandlas. Snytbaggen kostar svenskt skogsbruk ca 500 miljoner, varje år.”

Fakta snytbaggen
Snytbaggen är en insekt som i huvudsak lever av bark från unga barrträdsplantor. Den dras till färska hyggen där doften av nyavverkade stubbar är det som styr färden. Skärmträd, markberedning samt behandlade plantor är effektiva åtgärder mot angrepp på barrplantor. Generationstiden i södra och mellan Sverige är vanligtvis 2 år och i norra Sverige 3-4 år.

Snytbaggen söker sig till färska hyggen
Snytbaggen svärmar i maj-juni när temperaturen överstiger 18° C. Snytbaggen har förmågan att flyga flera mil om det krävs för att hitta det den söker – färska hyggen!
Det är dofterna från nyavverkade stubbar och avverkningsrester som styr färden. Omedelbart efter landning lägger snytbaggen ägg, mestadels i de stubbar som står kvar men äggen kan även läggas direkt i jorden. Efter flera larvstadier och förpuppning kläcks den färdiga snytbaggen på sensommaren år 2 (efter avverkning). En del av snytbaggarna som kläcks kryper upp ovan jord, en del ligger kvar tills nästa vår då de kryper fram.

•     Ett hygge kan producera ca 100 000 färdiga snytbaggar/ha.
•     Snytbaggen äter normalt ca 20 mm2 bark per dag!
•     80 % av alla plantor riskeras att dödas om de inte behandlas.

Bilden här under visar livscykeln där man urskiljer 3 större gnagperioder
Vi vill här på ett enkelt sätt beskriva händelseförloppet. Den gulfärgade kurvan visar gnagtrycket.
Kontakta oss gärna för en mer utförlig presentation.

1. Våren år 0: föräldrardjuren svärmar, flyger in, lägger ägg och äter på nysatta plantor.
2. Sensommar/höst år 1: föräldrardjur + nykläckta snytbaggar åsamkar betydande skador.
3. Våren år 2: nykläckta och övervintrande djur gör ett gnag innan de lämnar hygget på jakt efter ett nytt.

Klicka här för att bläddra i vår broschyr om Imprid Skog

 

 

 

Klicka här för att bläddra i vår broschyr om Woodcoat.

 

 

 

snytbaggeKlicka här för att bläddra i vår broschyr om Forester.

 

 

 

flexcoatKlicka här för att bläddra i vår broschyr om Flexcoat.

 

Biologi om snytbaggen Läs mer »

Våra produkter

Woodcoat

Mekaniskt skydd mot Snytbagge.
Woodcoat är ett mekaniskt och miljövänligt snytbaggeskydd som får användas inom både FSC och PEFC. Produkten består av kiselmjöl och bindemedel. Den är sprutbar i såväl plantskola som i fält. Woodcoat behöver ej värmas före applicering och är mycket skonsam mot plantorna jämfört med många andra mekaniska skydd, (SLU, Asa).

Woodcoat som ett nytt medel är det mest kostnadseffektiva, alternativa snytbaggeskyddet på marknaden.
Det har de senaste åren funnits ett ökande behov av ett nytt smidigt, effektivt och prisvärt mekaniskt skydd för framförallt barrotsplantor i Sverige. Vi på Interagro Skog har testat många varianter av snytbaggeskydd med olika grad av framgång. Dock har vi inte hittat något medel som klarat samtliga våra krav, förrän nu – Woodcoat!

Woodcoat bildar en tunn skyddshinna vilken hindrar snytbaggen från att äta sig igenom barken och skada plantans kambium. När sedan plantan växer krackelerar produkten. Vid rätt applicering, dvs ett tunt lager, bildas ett stort antal mycket små sprickor istället för få och stora. Detta ger då ett fortsatt bra skydd även andra säsongen. Produkten kan användas på både barrot och täckrot. Woodcoat är testad på ett flertal plantskolor både i Sverige och i övriga Europa. Woodcoat ger rätt applicerad ett tvåårigt skydd mot Snytbagge och är utan tvekan det mest kostnadseffektiva, alternativa snytbaggeskyddet på marknaden.

Effekt- och användarmanual.
Woodcoat är testad vid flera officiella försök på SLU Asa och SLU Ultuna, där både barrot och täckrot ingick i försöken. Resultaten påvisar ett effektivt skydd mot Snytbagge, både år ett och två. Den höga skyddseffekten kombinerat med att produkten är mycket skonsam mot plantorna har generellt gett en mycket hög total överlevnad.

[lightbox link=”https://www.interagroskog.se/wp-content/uploads/2017/05/wc-tabeller.png” thumb=”https://www.interagroskog.se/wp-content/uploads/2017/05/wc-tabeller.png” width=”700″ align=”none” title=”wc-tabeller” frame=”true” icon=”image”]
Tabell 1:
Andel överlevande barrotsplantor efter en säsong i omarkberedd mark, (SLU Asa).
Tabell 2:
Andel överlevande barrotsplantor efter en resp två säsonger i omarkberedd mark, (SLU Asa).

Hantering och fältbehandling.
Woodcoat skall spädas med ca 15% vatten innan behandling. För efterbehandling i fält så bör man använda en ryggspruta med membranpump, t. ex. Solo 475. Rekommenderat munstycke är 6503, helst i plast eller motsvarande. Dubbelt munstycke, som sprutar från två håll samtidigt, är att föredra för bäst behandlingsresultat. Applicering görs på de nedre 15-20 cm av plantan.
Woodcoat är vattenlöslig och bör därför inte sprutas vid risk för regn närmsta timmen efter behandling. Då produkten torkat är den dock vattenbeständig.
Åtgång vid efterbehandling är ca 7-10 ml/planta. 1 liter räcker till ca 100-140 plantor. Vid central behandling i plantskola är åtgången ca 3-5 ml för täckrot och ca 7 ml för barrot.
Woodcoat levereras i 4 resp 200 liters förpackningar.

Imprid Skog

Insektsmedel mot snytbagge med mycket god effekt. Imprid Skog är systemiskt och tas snabbt upp av behandlade plantdelar. Medlet verkar framför allt som maggift men har även kontaktverkan. Den verksamma beståndsdelen, acetamiprid, tillhör gruppen neonikotinoider och påverkar insekternas centrala nervsystem.

Imprid Skog är tillåten att använda i FSC certifierad skog efter beviljad dispens.
–Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
–Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Väderförhållanden
Imprid Skog är regnfast två timmar efter behandling. Effekten av en behandling är inte temperaturberoende, så länge det är plusgrader.

Vattenlösligt granulat
Imprid Skog är formulerad som ett helt dammfritt granulat och är mycket lättlösligt i vatten. 
Imprid Skog är klassad i bekämpningsmedelsklass 2L, vilket betyder att det krävs godkänd utbildning för att få använda produkten. Skogsstyrelsen anordnar varje år en endagsutbildning som ger behörighet för behandling mot snytbagge. Rekommenderad dos av Imprid Skog är 2,5 % (viktsprocent) i vatten.

Förpackning: 2 kg

Åtgång och utrustning

Fältbehandling: Det räcker med en vanlig ryggspruta. Vi rekommenderar följande munstycken:
Uni Jet 4002 eller motsvarande.
För att få tillräcklig täckning på plantan krävs det ca 4 ml bruksvätska per planta. Då räcker 10 liter bruksvätska till ca 2 500 st plantor vid efterbehandling i fält.
 En förpackning, 2 kg Imprid Skog, räcker till behandling av 20 000 st plantor.
I plantskola: Vid behandling av täckrot är åtgången ca 1,5.-3 ml bruksvätska per planta. Vid doppning av barrot är åtgången ca 8-10 ml bruksvätska per planta.

[lightbox link=”https://www.interagroskog.se/wp-content/uploads/2010/08/slu-asa-impridskog.png” thumb=”https://www.interagroskog.se/wp-content/uploads/2010/08/slu-asa-impridskog.png” width=”700″ align=”none” title=”slu-asa-impridskog” frame=”true” icon=”image”]

Forester

Den aktiva substansen cypermetrin finns sedan många år i ett stort antal produkter för användning mot skadeinsekter inom skogsbruk, lantbruk, trädgårdsodling och bostäder samt på nötkreatur, får, mink och andra djur.

Cypermetrin är väl beprövat.
Har prövats i många länder inklusive Sverige och visat sig ha minst samma goda effekt som permetrin. Vidhäftningsförmåga och långtidsverkan är också samma som med permetrin.

Liten mängd – stor effekt.
Forester används med bara cirka 40% av aktiv substans jämfört med permetrin. Det gäller såväl central behandling i plantskola som vid behandling på plantor i skogen.
Produkten är godkänd av Kemikalieinspektionen och säker att arbeta med.
Följ säkerhetsföreskrifterna.

Vid fältbehandling räcker det med vanlig ryggspruta. Använd spaltspridare med smalt munstycke. Spruta mot rothalsen och de nedre delarna av plantan. Rekommenderad koncentration är 3-5% Forester. 1 liter räcker till ca 6 000 plantor.
Vid central behandling är den rekommenderade koncentrationen  3-5% Forester. Exempel: 10 liter Forester blandas med 250 liter vatten vilket då ger en 4% koncentration av brukslösning. Plantornas storlek, behandlingssätt och noggrannheten vid applikationen avgör åtgången.

Skydda obarkat timmer. Forester är också godkänt för att  skydda obarkat timmer mot insektsangrepp. Timmervältorna behandlas på upplagsplatsen.
Rekommenderad dos är 0,7 liter Forester/100 liter vatten. 100 liter vätska räcker till ca 100 m3 timmer. Stora vältor – fler m3/100 liter. Små vältor – färre m3/100 liter.

Flexcoat

[lightbox link=”https://www.interagroskog.se/wp-content/uploads/2010/08/flexcoat-skador.jpg” thumb=”https://www.interagroskog.se/wp-content/uploads/2010/08/flexcoat-skador.jpg” width=”620″ align=”none” title=”flexcoat-skador” frame=”true” icon=”image”]

Produktfakta: Flexcoat är en stärkelseprodukt som utvinns från en europeisk bönväxt. Flexcoat bildar, när den sprutas på plantor, en mycket tunn hinna som lägger sig utanpå barken. Denna hinna kan växa med plantan och expandera utan att spricka. I torrt tillstånd har kan hinnan expandera 15-20 %, därefter behöver den regn för att kunna expandera lika mycket till osv. För att fungera som snytbaggeskydd måste Flexcoat blandas med en insekticid t ex Forester, Hylobi Forest eller Merit Forest. Flexcoat finns i förpackningsstorlekarna
5 och 25 liter.

Funktion: Flexcoat når snytbaggen innan snytbaggen når plantan! Vid konventionellt behandlade plantor tas insekticiden mer eller mindre upp av plantan. För att preparatet ska verka måste då snytbaggen göra ett gnag på plantans bark och kambium. Är snytbaggestrycket högt riskerar man stora skador och avgångar trots behandling. Flexcoat fungerar på ett annat sätt. Flexcoat når istället snytbaggen innan den når plantan! Den tunna hinnan som ligger utanpå plantan innehåller en betydligt högre koncentration av insekticid jämfört med konventionellt behandlade plantor- och detta trots att man inte använt mer insekticid! Snytbaggen får i sig tillräcklig dos redan när den gör sitt gnag i Flexcoathinnan- den behöver alltså inte skada plantan för att få i sig insekticiden.

asa-flexEffekt och Miljö: Flexcoat minskar nedbrytning, avdunstning och avtvättning, detta gör att Flexcoatbehandlade plantor har 10 ggr mer insekticid efter en säsong jämfört med vanligt behandlade plantor, trots att samma mängd insekticid använts. Denna högre koncentration genererar betydligt mindre skador år 1, men gör även att skyddet fungerar nästa säsong- effekten är fullt jämförbar med en ny konventionell behandling.

Blandningsmanual Flexcoat: Av total mängd bruksvätska ska 25 % utgöras av Flexcoat. Resterande del ska vara vatten och insekticid. Rekommenderad  inblandning är följande: Forester 4%, Hylobi Forest 2% samt Merit Forest 1,4 %. Det som behövs vid beredning av bruksvätska är: Större blandningskärl, tillgång till ljummet/varmt vatten samt borrmaskin med ”färgomrörare”.

Gör så här: Tillredning av 20 liter bruksvätska med Forester (4 %) + Flexcoat,  räcker till ca 4 000 plantor vid efterbehandling.
• Häll 5 liter Flexcoat i ett blandningskärl.
• Tillsätt 14,2 liter ljummet/varmt vatten.
• Blanda Flexcoaten och vattnet med hjälp av färgomröraren. Blanda tills lösningen är homogen, dvs att inga klumpar finns kvar.
• Tillsätt 0,8 liter Forester och rör om. Tillsätt även PW Märkfärg- 50 ml till 20 liter vätska.

Åtgång och utrustning: Fältbehandling – Det räcker med vanlig ryggspruta. Vi rekommenderar följande munstycken: Uni Jet 6502 eller motsvarande. För att få god täckning på plantan krävs det ca 5 ml bruksvätska per planta. Då räcker 20 liter bruksvätska till ca 4 000 st plantor vid efterbehandling i fält.
I plantskola – Vid behandling av täckrot är åtgången ca 1,5.-3 ml per planta. Vid doppning av barrot är åtgången ca 10-12 ml bruksvätska per planta. Genom att använda Flexcoat + insekticid räcker det med en behandling. Resultatet blir en halvering av insekticidanvändningen- en vinst för både plånboken och miljön.

Kontakta oss gärna för mer information!

Våra produkter Läs mer »

skydda granplanteringen mot viltskador med viltskydd från Interagro

Biologi – viltskador

“Viltet är en resurs i skogen. Genom att skydda plantor med viltavskräckningmedel mot uppkomna viltskador är det möjligt att ha större populationer av klövvilt och samtidigt bedriva ett lönsamt skogsbruk.”

Varför betas barrplantor?
Älg, Rådjur, Kron- och Dovvilt har samtliga ökat i numerär de senaste 30-40 åren. En stor anledning är trakthyggesbruket, som har skapat stora mängder tillgängligt foder som kanske framförallt gynnat älgen. Tillsammans har denna ökning av klövviltstammarna gjort att konkurrensen om attraktiv föda ökat och indirekt resulterat i födobrist. Därför äter klövviltet idag t ex gran som normalt är en art som hamnar långt ned på matsedeln.

I södra Sverige planteras det ofta gran där det istället borde planteras tall. Denna ”granifiering” har ökat på foderbristen då tall är en naturlig föda för viltet på vintern. Större viltstammar och mindre andel tallplanteringar leder till högre och högre betestryck på de få plantor som ända sätts.

Även en relativt låg population av klövvilt kan göra stora viltskador på den enskilda planteringen – så en högre avskjutning är inte alltid lösningen. En faktor som skulle minska viltskadorna är att plantera tall där det borde vara tall. På köpet får man som skogsägare ett trädslag som faktiskt trivs och växer bättre än vad granen skulle göra på den aktuella marken.

viltKlicka här för att bläddra i vår broschyr om viltbetning mot viltskador

Biologi – viltskador Läs mer »

Interagros produkt för viltskydd heter Cervaroll

Viltskydd eller viltrepellenter

Så här fungerar det
Viltskydd eller viltrepellenter är ingen fullständig lösning på betesproblematiken men ett hjälpmedel som tillsammans med andra åtgärder effektivt kan minska skador på plantor och ungskogar. Det finns två typer av viltrepellenter; mekaniska skydd och doftrepellenter. Gemensamt för de båda är att de gör den behandlade plantan mindre attraktiv för djuren.

Tall är inte på första plats på klövviltets ”topplista”, det är ju normalt sälg eller asp. Granen ligger ännu längre ned och äts endast när de högre upp på listan inte finns att tillgå. Det som händer när man behandlar en planta är att man gör den mindre begärlig för viltet, den hamnar alltså några platser nedåt på födopreferenslistan. Om det finns annan tillgänglig attraktiv föda så kommer en behandlad planta att ätas sist, trots att den normalt sätt kanske är mest attraktiv.

Behandlingen fungerar bäst om man kan erbjuda alternativ föda för viltet, t ex  foder i kraftledningsgator, lövuppslag mm. Finns ingen alternativ föda fungerar viltskyddet betydligt sämre, även klövvilt måste äta och finns det bara ett alternativ så äts det, behandlat eller ej!

Viltskydd eller viltrepellenter Läs mer »

Våra produkter

Arbinol B

Proffsens produkt – får nu användas av alla!

Produktfakta
För avskräckning av vilt i planteringar av skogsplantor.
Kan användas året runt, alltså både vid sommar- och vinterskador på löv och barrträd.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.
–Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
–Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Funktion
Arbinol B verkar avskräckande på alla vid betningen delaktiga sinnen. Mekaniskt via tänderna, optiskt genom den vita infärgningen, luktande genom naturliga eteriska oljor och via smaken på grund av den bittra smaken.

Dos
2-6 liter/1000 plantor. (Gran- och tall 2 ml/planta.) Dosen är beroende av plantstorlek och appliceringsmetod. Det behövs ett cirka 1 mm tjockt skikt av Arbinol B för fullgod effekt.

Applicering
Besprutning: Använd rygg eller handspruta. Lämpligt munstycke, till exempel UniJet 6501 eller 40015.
Bestrykning och doppning: Båda dessa metoder är lämpliga att använda vid mycket högt betestryck eller då speciellt utsatta plantor skall behandlas. Vid doppning av redan planterade plantor kan man böja ner toppskotten i ArbinolB utan problem.
Andra metoder: Arbinol B kan även spridas med roller tångborste, pensel, handske etc.

Omskakas noga innan användning. För fullgott behandlingsresultat skall plantorna vara torra vid behandling. Behandla inte våta eller frusna plantor. Behandla inte plantor som riskerar att utsättas för nattfrost eller minusgrader innan produkten hunnit torka. Produkten måste torka i minst en timme innan regn. Rengör utrustningen 3 gånger efter användning med varmt vatten. Lagras frostfritt.

 


Cervacol Extra

Produktfakta
Cervacol Extra är Europas mest använda viltskyddsprodukt. Den tillverkas i Österrike och består av en blåvit pasta baserad på sand. Den klassas inte som bekämpningsmedel. Skälet till dess stora användning, framförallt i centraleuropa, är att effekten i det närmaste är hundraprocentig. Cervacol Extra kan användas på alla trädslag men kommer till sin absoluta fördel när det gäller lövträd och lärk. Där ger den en effekt som inga doftrepellenter kommer i närheten av. Förpackningsstorlek 3×5 kg. 

Funktion
Den blåvita pastan består av en kiselsand som appliceras på toppskottet eller där man vill ha ett skydd mot betning. När viltet äter av en behandlad planta får den sand i munnen och upplever obehag. Därefter lär sig viltet snabbt att låta bli behandlade toppskott. Sidokvistar på en behandlad planta äts dock gärna. Färgen avskräcker också indirekt. Effekten vid korrekt behandling är närmare 100%, varje klövvilt måste dock äta en eller två behandlade plantor innan det lär sig att undvika dem.

Dos
2-5 gram Cervacol Extra per planta vilket innebär att det går åt 2-5 kg/1 000 plantor. Den låga dosen på nyplanterade barrträdsplantor och högre dos på äldre barrträd och på lövträd. På barrträd räcker det att behandla toppskottet. Lövträd bör behandlas från marken ända upp eftersom hela plantan är attraktiv för djuren. Preparatskostnad vid behandling är ca 20 öre per planta.

Applicering
Cervacol Extra appliceras på plantan för hand med hjälp av en tjock plast- eller gummihandske. Pastan fäster snabbt på plantorna, dock bör plantorna vara relativt torra vid påstrykning. All påstrykning sker nerifrån och uppåt. Cervacol Extra kan med fördel hällas ur den större förpackningen till ett mindre, mer lätthanterligt kärl, för bekvämare arbetsmiljö. Om originalpåsarna tillsluts så förlänger det lagringstiden på den kvarvarande produkten.
Cervacol Extra är vattenlöslig, undvik därför behandling om det väntas regn inom ca en halvtimme efter behandling. Efter produkten torkat på plantan är den inte längre känslig för avtvättning. Produkten lagras frostfritt.


Året efter behandling med Cervacol Extra             Applicering av Cervaroll med ryggspruta

 

Våra produkter Läs mer »

Rulla till toppen