Rotstop

Vad är Rotstop
Rotstop är ett biologiskt bekämpningsmedel som används för att förhindra att rottickan sprider och orsakar rotröta i framförallt gran- och tallbestånd. Den produkt som används i Sverige heter Rotstop S Gel och innehåller levande sporer av pergamentsvampen, Phlebiopsis gigantea. Pergamentsvampen, som finns naturligt i våra skogar, är en rötsvamp som etablerar sig på död ved, gamla timmervältor mm. När ett träd avverkas sprutas en vattenlösning av svampen på ändytan av stubben. Där växer den nedåt och etablerar sig i hela stubben. Rottickan, som orsakar rotröta, konkurrerar med pergamentsvampen om vedsubstratet i den avverkade stubben. Är stubbehandlingen korrekt utförd vinner Rotstop kampen i 95 gånger av 100. Det är likvärdigt med att vinteravverka.
–Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
–Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Hur fungerar Rotstop?
Rotstop fungerar i princip som en vaccination mot rotröta. Den botar inte åkomman men förhindrar den att uppkomma och sprida sig. Ett redan ruttet bestånd förblir alltså ruttet medan ett friskt bestånd förblir friskt om du behandlar! Prioritera därför stubbehandling i de bestånd där du inte anser dig ha några problem med röta, när du har fått problemen är det försent.

1.Rottickans sporer sprids med vinden och kan följa med denna allt från någon meter upp till 500 km. Sporer finns under den varmare delen av året överallt i luften.
2
. Om rottickans sporer landar på en nyavverkad stubbe kan de börja gro och det bildas ett mycel som bryter ned stubben. Mycelet växer nedåt i stubben och ut i rötterna. Effekten blir att stubben bryts ned och slutligen försvinner.
3
. Om rotsystemen mellan den avverkade stubben och det närtstående trädet sitter ihop kan mycelet spridas till det friska trädet och resultatet blir en synlig röta när trädet avverkas vid nästa gallring.
4
. När en stubbe behandlas med Rotstop växer pergamentsvampen ner och etablerar sig i hela stubben. Är behandlingen korrekt utförd kommer pergamentsvampen att konkurrera ut rottickan och förhindrar därför att den avverkade stubben sprider rötan vidare i beståndet.

Kemiska vs biologiska preparat
Det finns två sätt att bekämpa rottickans härjningar i våra skogar, stubbehandling eller vinteravverkning.
Det finns i dag två godkända preparat för behandling; Rotstop och ett ureabaserat preparat.
Gemensamt för båda preparaten är att produkten sprutas på ändytan av den avverkade stubben, med hålsvärd eller dysa. Funktionen av de båda behandlingarna skiljer sig dock åt.

1. Obehandlad stubbe. Kan infekteras från luftburna infektioner men även fungera som en mellanvärd för spridning under jord via rotkontakter mellan träd.
2
. Kemiskt behandlad stubbe. När bruksvätskan sprutas på stubbytan sker det en kemisk reaktion som resulterar i en förhöjning av stubbens pH- värde. pH höjningen stoppar effektivt rottickan från att gro och etablera sig. Behandlingen kräver dock en mycket god täckning av stubbytan då den inte växer ned i stubben utan i princip fungerar som ett lock.
3
. Biologiskt behandlad stubbe. Efter behandlingen etablerar sig pergamentsvampen  i hela stubben och stoppar effektivt luftburna infektioner. Då pergamentsvampen även växer ända ut i rötterna, stoppar den även infektioner under jord via rotkontakt och skyddar därmed närstående friska träd.

Hantering och Lagring
Rotstop S Gel innehåller levande sporer av pergamentsvampen, Phlebiopsis gigantea. Detta medför följande krav på hantering och lagring:

Rotstop S Gel, 50 resp 200 grams förpackning.
• I oöppnad förpackning kan Rotstop S Gel frysas en gång. Hållbarheten vid fryslagring är 12 månader. Vid lagring i kyl, under +5° C, är hållbarheten 6 månader. Vid lagring i rumstemperatur är hållbarheten 1 vecka. Färdig brukslösning bör användas inom 36 timmar.
• Rotstop S Gel får aldrig utsättas för temperaturer över 40° C, vare sig i sin förpackning eller som brukslösning.

Blandningsmanual för 50 resp 200 gram, klicka här.

Rotstop S Gel, 10 grams förpackning med pipett.
• Praktisk förpackning för självverksamma. Lagring och fakta enligt ovan.
• 1 gram Rotstop S Gel blandas med 1 liter vatten. 10 gram ger alltså 10 liter färdig lösning vilket räcker till ca 24-32 m2 fub vid användning i gallring resp ca 60-72 m2 fub vid användning i slutavverkning.

Rulla till toppen