Forskningsresultat

“Egentligen borde det finnas en lag som kräver stubbehandling vid slutavverkning.”
Det säger Jan Stenlid, professor vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, expert på svampar och svampsjukdomar och verksam i forskningsprogrammet Future Forests. För att få grepp om rotrötan har han kartlagt rottickans hela arvsmassa, 34 miljoner bitar kemisk kod i svampens DNA-molekyler. Forskarkollegan Jonas Rönnberg, docent vid SLU och även han verksam i Future Forests, är lika engagerad i kampen mot rotrötan, men något mindre hi-tech. Han förordar en blomspruta.

Läs hela 
Future Forests reportaget i pdf-dokumentet nedan:
Skogens värsta skadegörare (2 MB)

Stubbehandling med pergamentsvamp. Klarar svampen värmen och trycket?
Pergamentsvampen, som används vid stubbehandling mot rotröta, ställer vissa krav på hur den hanteras. Den får t.ex. inte utsättas för alltför höga temperaturer, vilket kan vara ett problem vid maskinell stubbehandling under sommaren. Skogforsk har tillsammans med SLU genomfört försök i fält och på labo-ratorium, där pergamentsvampen klarade upp till +40°C under en kort period. När svamplösningen utsattes för ca 3 gånger så högt tryck som kan bli fallet i en spridningsutrustning med trycksatt tank, kunde inga negativa effekter på svampsporernas överlevnad och vitalitet observeras. Resultaten från försöken visar att stubbehandling med pergamentsvamp tryggt kan utföras också under varma dagar.
Magnus Thor, Paul Granlund, Malin Bendz-Hellgren & Jan Stenlid, Skoglig mykologi och patologi, SLU

Ladda ner forskningsresultatet som pdf
Stubbehandling med pergamentsvamp (395.61 kB)

Stubbehandling mot rotröta lönsam  
– också i slutavverkning.
Utrymmet för lönsam stubbehandling mot rotröta är betydligt större än vad som idag praktiskt utnyttjas. Beräkningar visar att en skogsägare under rätt betingelser kan tjäna i storleksordningen
20 000 – 30 000 kr per hektar i slutavverkning. De nya resultaten visar att stubbehandling är lönsam i såväl slutavverkning som i gallringar i rena granbestånd när ståndortsindex är G26 och högre om avverkningarna sker under vegetationsperioden.

Magnus Thor (Skogforsk), John Arlinger (Skogforsk), Jan Stenlid (SLU)

Ladda ner forskningsresultatet som pdf
Stubbehandling mot rotröta lönsam (545.31 kB)

Rulla till toppen