Skadeinsekter

Granbarkborre

Stoppa granbarkborren nu!

Populationen av granbarkborre påverkas av ett antal faktorer såsom mängd tillgängligt yngelmaterial, väder, antal granbarkborrar som kan svärma i vår samt effekter av motåtgärder. Några av dessa faktorer kan vi påverka.
Den primära bekämpningsmetoden är ”sök och plock” där man tar ut skadade träd och får då inte bara med sig potentiellt yngelmaterial utan även granbarkborrar som övervintrat under barken. Denna metod är effektiv men kan ibland behövas kompletteras med insekticidbehandlade fångstvirkesfällor.
Studier från det förra stora barkborreangreppet i södra Sverige, efter Gudrun och Per, visar på minskade angrepp med ca 30%, där insekticidbehandlat fångsvirke användes som ett komplement till sök och plockmetoden jämfört med områden där inget fångstvirke användes. Ladda ner studien.

Forester.
Idag finns det en godkänd insekticid som får användas för att behandla fångstvirkesfällor; Forester.
Forester är registrerad i klass 2L och kräver behörighet. Rekommenderad dos är 1,4%, dvs 1 liter Forester blandas i 70 liter vatten.
Åtgången av bruksvätska varierar med storleken på fällan men 2-5 liter/fälla är ett bra mått. En liter Forester räcker då till ca 15-35 fällor.
Behandling av fällor kräver inget godkännande men måste anmälas till kommunen senast 4 veckor innan sprutning. För FSC-certifierade fastigheter så krävs beviljad dispens.

Vältlapp för fångstvirkesfällor, granbarkborre
Fällan måste märkas med gul vältlapp.  Ladda ner vältlappen.

Fångsvirkesfällor – så här gör du!
Fångstfälla för granbarkborre
Fångstvirkesfällor görs av gran med en toppdiameter på minst 15 cm. Det är viktigt att barken sitter kvar. Avstånd till beståndskant bör vara 15-20 meter. Läggs de närmre så finns det en ökad risk för angrepp av träden närmast fällan. Lämpligt avstånd mellan fällorna är 25-30 meter.
Behandling av fångstvirkesfälla för granbarkborre
Fäst feromonet på fällan och spruta virket tills barken är mättad. Använd en vanlig ryggspruta.
Ett lågt tryck ger ett lugnt flöde med ”stora droppar”. Rekommenderat munstycke är 4003, 6503 eller liknande. Använd lämplig skyddsutrustning dvs skyddskläder, skyddshandskar och gummistövlar. Vid risk för inandning av sprutdimma rekommenderas att halvmask med partikelfilter P2 och gasfilter typ A används.
Ladda ner säkerhetsblad.

Stoppa granbarkborren nu! Läs mer »

Insekticider

Insekticider – så här fungerar de!

Insekticider i Sverige
Det finns idag 4 st godkända insekticider som får användas inom svenskt skogsbruk; Imprid Skog, Forester, Hylobi Forest och Merit Forest. Av dem erbjuder vi de tre förstnämnda. Samtliga produkter har som gemensam nämnare att de alla är magverkande, vilket betyder att produkterna börjar verka först efter det att snytbaggen ätit av dem.

Funktion
När insekticiden appliceras på plantan binds den i barken. För att skyddet ska fungera måste snytbaggen alltså äta av barken för att få i sig insekticiden. Vid en bra behandlad planta så räcker det med en tugga, därefter slutar snytbaggen att äta. Detta medför dock att plantan får en liten skada och är snytbaggetrycket tillräckligt högt kan man få stora skador fastän plantan är behandlad.

Har man många men små skador på plantorna indikerar det på ett högt snytbaggetryck men samtidigt att behandlingen fyllt sin funktion och fungerat, tvärtom mot vad man kanske tror. Så länge det finns snytbaggar kommer dessa alltid att ge skador på plantorna, behandlade likväl som obehandlade. Skillnaden mellan en behandlad respektive obehandlad planta är att den behandlade plantan normalt sätt överlever trots sina gnag. Det gör sällan den obehandlade. 

Orsaker till dålig effekt
Ibland fungerar inte snytbaggeskydden tillfredsställande, här kommer några orsaker till detta.

Snabbt växande täckrotsplantor. En täckrotsplanta har vanligtvis en relativ liten stamdiameter när den planteras på våren. Under gynnsamma förhållanden växer den procentuellt sätt enormt mycket och tillsammans med en naturligt nedbrytning av produkten får man en utspädningseffekt. Det blir med andra ord mindre och mindre insekticid per mm2 bark ju längre säsongen lider och detta medför en sämre effekt. Ombehandling på hösten rekommenderas därför om det finns risk för höstgnag.

Avtvättning. Insekticiden försvinner huvudsakligen på två olika sätt; nedbrytning av mikroorganismer samt avtvättning i form av regn. Blöta somrar ökar den senare delen och kombinerat med hög tillväxt av plantan minskar snabbt effekten av skyddet.

Behandlingen från plantskola/efterbehandling kan vara undermålig pga att mängden insekticid som hamnat på den enskilda plantan redan från början är för liten. Det beror på att för lite bruksvätska träffat plantan vid behandlingen. Vid efterbehandling i fält rekommenderar vi ca 4-5 ml per planta för att erhålla en bra behandling.

Snytbaggestrycket är så högt att gnagen blir dödande trots att skyddet fungerar. Det är helt enkelt för många snytbaggar per planta och även om varje skada är liten blir den sammanlagda mängder skador för stor och dödar plantan.

 

Insekticider Läs mer »

Våra produkter

Woodcoat

Mekaniskt skydd mot Snytbagge.
Woodcoat är ett mekaniskt och miljövänligt snytbaggeskydd som får användas inom både FSC och PEFC. Produkten består av kiselmjöl och bindemedel. Den är sprutbar i såväl plantskola som i fält. Woodcoat behöver ej värmas före applicering och är mycket skonsam mot plantorna jämfört med många andra mekaniska skydd, (SLU, Asa).

Woodcoat som ett nytt medel är det mest kostnadseffektiva, alternativa snytbaggeskyddet på marknaden.
Det har de senaste åren funnits ett ökande behov av ett nytt smidigt, effektivt och prisvärt mekaniskt skydd för framförallt barrotsplantor i Sverige. Vi på Interagro Skog har testat många varianter av snytbaggeskydd med olika grad av framgång. Dock har vi inte hittat något medel som klarat samtliga våra krav, förrän nu – Woodcoat!

Woodcoat bildar en tunn skyddshinna vilken hindrar snytbaggen från att äta sig igenom barken och skada plantans kambium. När sedan plantan växer krackelerar produkten. Vid rätt applicering, dvs ett tunt lager, bildas ett stort antal mycket små sprickor istället för få och stora. Detta ger då ett fortsatt bra skydd även andra säsongen. Produkten kan användas på både barrot och täckrot. Woodcoat är testad på ett flertal plantskolor både i Sverige och i övriga Europa. Woodcoat ger rätt applicerad ett tvåårigt skydd mot Snytbagge och är utan tvekan det mest kostnadseffektiva, alternativa snytbaggeskyddet på marknaden.

Effekt- och användarmanual.
Woodcoat är testad vid flera officiella försök på SLU Asa och SLU Ultuna, där både barrot och täckrot ingick i försöken. Resultaten påvisar ett effektivt skydd mot Snytbagge, både år ett och två. Den höga skyddseffekten kombinerat med att produkten är mycket skonsam mot plantorna har generellt gett en mycket hög total överlevnad.

[lightbox link=”https://www.interagroskog.se/wp-content/uploads/2017/05/wc-tabeller.png” thumb=”https://www.interagroskog.se/wp-content/uploads/2017/05/wc-tabeller.png” width=”700″ align=”none” title=”wc-tabeller” frame=”true” icon=”image”]
Tabell 1:
Andel överlevande barrotsplantor efter en säsong i omarkberedd mark, (SLU Asa).
Tabell 2:
Andel överlevande barrotsplantor efter en resp två säsonger i omarkberedd mark, (SLU Asa).

Hantering och fältbehandling.
Woodcoat skall spädas med ca 15% vatten innan behandling. För efterbehandling i fält så bör man använda en ryggspruta med membranpump, t. ex. Solo 475. Rekommenderat munstycke är 6503, helst i plast eller motsvarande. Dubbelt munstycke, som sprutar från två håll samtidigt, är att föredra för bäst behandlingsresultat. Applicering görs på de nedre 15-20 cm av plantan.
Woodcoat är vattenlöslig och bör därför inte sprutas vid risk för regn närmsta timmen efter behandling. Då produkten torkat är den dock vattenbeständig.
Åtgång vid efterbehandling är ca 7-10 ml/planta. 1 liter räcker till ca 100-140 plantor. Vid central behandling i plantskola är åtgången ca 3-5 ml för täckrot och ca 7 ml för barrot.
Woodcoat levereras i 4 resp 200 liters förpackningar.

Imprid Skog

Insektsmedel mot snytbagge med mycket god effekt. Imprid Skog är systemiskt och tas snabbt upp av behandlade plantdelar. Medlet verkar framför allt som maggift men har även kontaktverkan. Den verksamma beståndsdelen, acetamiprid, tillhör gruppen neonikotinoider och påverkar insekternas centrala nervsystem.

Imprid Skog är tillåten att använda i FSC certifierad skog efter beviljad dispens.
–Använd växtskyddsmedel med försiktighet.
–Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Väderförhållanden
Imprid Skog är regnfast två timmar efter behandling. Effekten av en behandling är inte temperaturberoende, så länge det är plusgrader.

Vattenlösligt granulat
Imprid Skog är formulerad som ett helt dammfritt granulat och är mycket lättlösligt i vatten. 
Imprid Skog är klassad i bekämpningsmedelsklass 2L, vilket betyder att det krävs godkänd utbildning för att få använda produkten. Skogsstyrelsen anordnar varje år en endagsutbildning som ger behörighet för behandling mot snytbagge. Rekommenderad dos av Imprid Skog är 2,5 % (viktsprocent) i vatten.

Förpackning: 2 kg

Åtgång och utrustning

Fältbehandling: Det räcker med en vanlig ryggspruta. Vi rekommenderar följande munstycken:
Uni Jet 4002 eller motsvarande.
För att få tillräcklig täckning på plantan krävs det ca 4 ml bruksvätska per planta. Då räcker 10 liter bruksvätska till ca 2 500 st plantor vid efterbehandling i fält.
 En förpackning, 2 kg Imprid Skog, räcker till behandling av 20 000 st plantor.
I plantskola: Vid behandling av täckrot är åtgången ca 1,5.-3 ml bruksvätska per planta. Vid doppning av barrot är åtgången ca 8-10 ml bruksvätska per planta.

[lightbox link=”https://www.interagroskog.se/wp-content/uploads/2010/08/slu-asa-impridskog.png” thumb=”https://www.interagroskog.se/wp-content/uploads/2010/08/slu-asa-impridskog.png” width=”700″ align=”none” title=”slu-asa-impridskog” frame=”true” icon=”image”]

Forester

Den aktiva substansen cypermetrin finns sedan många år i ett stort antal produkter för användning mot skadeinsekter inom skogsbruk, lantbruk, trädgårdsodling och bostäder samt på nötkreatur, får, mink och andra djur.

Cypermetrin är väl beprövat.
Har prövats i många länder inklusive Sverige och visat sig ha minst samma goda effekt som permetrin. Vidhäftningsförmåga och långtidsverkan är också samma som med permetrin.

Liten mängd – stor effekt.
Forester används med bara cirka 40% av aktiv substans jämfört med permetrin. Det gäller såväl central behandling i plantskola som vid behandling på plantor i skogen.
Produkten är godkänd av Kemikalieinspektionen och säker att arbeta med.
Följ säkerhetsföreskrifterna.

Vid fältbehandling räcker det med vanlig ryggspruta. Använd spaltspridare med smalt munstycke. Spruta mot rothalsen och de nedre delarna av plantan. Rekommenderad koncentration är 3-5% Forester. 1 liter räcker till ca 6 000 plantor.
Vid central behandling är den rekommenderade koncentrationen  3-5% Forester. Exempel: 10 liter Forester blandas med 250 liter vatten vilket då ger en 4% koncentration av brukslösning. Plantornas storlek, behandlingssätt och noggrannheten vid applikationen avgör åtgången.

Skydda obarkat timmer. Forester är också godkänt för att  skydda obarkat timmer mot insektsangrepp. Timmervältorna behandlas på upplagsplatsen.
Rekommenderad dos är 0,7 liter Forester/100 liter vatten. 100 liter vätska räcker till ca 100 m3 timmer. Stora vältor – fler m3/100 liter. Små vältor – färre m3/100 liter.

Flexcoat

[lightbox link=”https://www.interagroskog.se/wp-content/uploads/2010/08/flexcoat-skador.jpg” thumb=”https://www.interagroskog.se/wp-content/uploads/2010/08/flexcoat-skador.jpg” width=”620″ align=”none” title=”flexcoat-skador” frame=”true” icon=”image”]

Produktfakta: Flexcoat är en stärkelseprodukt som utvinns från en europeisk bönväxt. Flexcoat bildar, när den sprutas på plantor, en mycket tunn hinna som lägger sig utanpå barken. Denna hinna kan växa med plantan och expandera utan att spricka. I torrt tillstånd har kan hinnan expandera 15-20 %, därefter behöver den regn för att kunna expandera lika mycket till osv. För att fungera som snytbaggeskydd måste Flexcoat blandas med en insekticid t ex Forester, Hylobi Forest eller Merit Forest. Flexcoat finns i förpackningsstorlekarna
5 och 25 liter.

Funktion: Flexcoat når snytbaggen innan snytbaggen når plantan! Vid konventionellt behandlade plantor tas insekticiden mer eller mindre upp av plantan. För att preparatet ska verka måste då snytbaggen göra ett gnag på plantans bark och kambium. Är snytbaggestrycket högt riskerar man stora skador och avgångar trots behandling. Flexcoat fungerar på ett annat sätt. Flexcoat når istället snytbaggen innan den når plantan! Den tunna hinnan som ligger utanpå plantan innehåller en betydligt högre koncentration av insekticid jämfört med konventionellt behandlade plantor- och detta trots att man inte använt mer insekticid! Snytbaggen får i sig tillräcklig dos redan när den gör sitt gnag i Flexcoathinnan- den behöver alltså inte skada plantan för att få i sig insekticiden.

asa-flexEffekt och Miljö: Flexcoat minskar nedbrytning, avdunstning och avtvättning, detta gör att Flexcoatbehandlade plantor har 10 ggr mer insekticid efter en säsong jämfört med vanligt behandlade plantor, trots att samma mängd insekticid använts. Denna högre koncentration genererar betydligt mindre skador år 1, men gör även att skyddet fungerar nästa säsong- effekten är fullt jämförbar med en ny konventionell behandling.

Blandningsmanual Flexcoat: Av total mängd bruksvätska ska 25 % utgöras av Flexcoat. Resterande del ska vara vatten och insekticid. Rekommenderad  inblandning är följande: Forester 4%, Hylobi Forest 2% samt Merit Forest 1,4 %. Det som behövs vid beredning av bruksvätska är: Större blandningskärl, tillgång till ljummet/varmt vatten samt borrmaskin med ”färgomrörare”.

Gör så här: Tillredning av 20 liter bruksvätska med Forester (4 %) + Flexcoat,  räcker till ca 4 000 plantor vid efterbehandling.
• Häll 5 liter Flexcoat i ett blandningskärl.
• Tillsätt 14,2 liter ljummet/varmt vatten.
• Blanda Flexcoaten och vattnet med hjälp av färgomröraren. Blanda tills lösningen är homogen, dvs att inga klumpar finns kvar.
• Tillsätt 0,8 liter Forester och rör om. Tillsätt även PW Märkfärg- 50 ml till 20 liter vätska.

Åtgång och utrustning: Fältbehandling – Det räcker med vanlig ryggspruta. Vi rekommenderar följande munstycken: Uni Jet 6502 eller motsvarande. För att få god täckning på plantan krävs det ca 5 ml bruksvätska per planta. Då räcker 20 liter bruksvätska till ca 4 000 st plantor vid efterbehandling i fält.
I plantskola – Vid behandling av täckrot är åtgången ca 1,5.-3 ml per planta. Vid doppning av barrot är åtgången ca 10-12 ml bruksvätska per planta. Genom att använda Flexcoat + insekticid räcker det med en behandling. Resultatet blir en halvering av insekticidanvändningen- en vinst för både plånboken och miljön.

Kontakta oss gärna för mer information!

Våra produkter Läs mer »

snytbaggen har gnagt på en ungplanta

Biologi om snytbaggen

”Snytbaggen lockas till färska hyggen och äter bark av nysatta plantor. I södra Sverige dör upp till 80 % av alla plantor om de inte behandlas. Snytbaggen kostar svenskt skogsbruk ca 500 miljoner, varje år.”

Fakta snytbaggen
Snytbaggen är en insekt som i huvudsak lever av bark från unga barrträdsplantor. Den dras till färska hyggen där doften av nyavverkade stubbar är det som styr färden. Skärmträd, markberedning samt behandlade plantor är effektiva åtgärder mot angrepp på barrplantor. Generationstiden i södra och mellan Sverige är vanligtvis 2 år och i norra Sverige 3-4 år.

Snytbaggen söker sig till färska hyggen
Snytbaggen svärmar i maj-juni när temperaturen överstiger 18° C. Snytbaggen har förmågan att flyga flera mil om det krävs för att hitta det den söker – färska hyggen!
Det är dofterna från nyavverkade stubbar och avverkningsrester som styr färden. Omedelbart efter landning lägger snytbaggen ägg, mestadels i de stubbar som står kvar men äggen kan även läggas direkt i jorden. Efter flera larvstadier och förpuppning kläcks den färdiga snytbaggen på sensommaren år 2 (efter avverkning). En del av snytbaggarna som kläcks kryper upp ovan jord, en del ligger kvar tills nästa vår då de kryper fram.

•     Ett hygge kan producera ca 100 000 färdiga snytbaggar/ha.
•     Snytbaggen äter normalt ca 20 mm2 bark per dag!
•     80 % av alla plantor riskeras att dödas om de inte behandlas.

Bilden här under visar livscykeln där man urskiljer 3 större gnagperioder
Vi vill här på ett enkelt sätt beskriva händelseförloppet. Den gulfärgade kurvan visar gnagtrycket.
Kontakta oss gärna för en mer utförlig presentation.

1. Våren år 0: föräldrardjuren svärmar, flyger in, lägger ägg och äter på nysatta plantor.
2. Sensommar/höst år 1: föräldrardjur + nykläckta snytbaggar åsamkar betydande skador.
3. Våren år 2: nykläckta och övervintrande djur gör ett gnag innan de lämnar hygget på jakt efter ett nytt.

Klicka här för att bläddra i vår broschyr om Imprid Skog

 

 

 

Klicka här för att bläddra i vår broschyr om Woodcoat.

 

 

 

snytbaggeKlicka här för att bläddra i vår broschyr om Forester.

 

 

 

flexcoatKlicka här för att bläddra i vår broschyr om Flexcoat.

 

Biologi om snytbaggen Läs mer »

Rulla till toppen